HbA1c

Haemoglobin is a protein responsible for oxygen transport to cells in the body and gives the blood the red colour. Approximately 97% of all haemoglobin consists of haemoglobin A (A=adult). About 3% of the haemoglobin are minor subgroups where A1c is one of these (1, 2). The more glucose in the body the more haemoglobin gets glycated. An HbA1c test is a measure of the percentage of the haemoglobin in the red blood cells that has glucose bound to it, glycated haemoglobin A1c = HbA1c. There is an individual variation how much glucose that is bound to haemoglobin, the number of red blood cells and lifespan. As an average they live 120 days which is the reason an HbA1c test reflect average blood glucose ~6-8 weeks. An HbA1c test is an important tool for diagnose, as follow up for all forms of diabetes and for the right treatment as well. An HbA1c test doesn´t tell us all though, i.e. it doesn´t show frequency of episodes of hypo- and hyperglycaemia.

Some people have higher HbA1c readings due to deficiency of Vitamin B12 or folate, and some have lower readings than normal due to sickle cell disease, haemolytic anemia etc. There is also a relation between HbA1c and ethnicity, some drugs (iron, erythropoietin etc) than might impact the HbA1c reading. Important to know is that if any influence, the impact of these factors is small though. According to WHO (3) a non-diabetic has a A1c below 6% (42 mmol/mol) and according to ADA 5.7% (39 mmol/mol).

The most used standards of measuring HbA1c available in the World today are IFCC, NGSP/DCCT and JDS/JSCC. NGSP/DCCT, JDS/JSCC and the old standard in Sweden, Mono-S, measures in percent how much of the haemoglobin which is glycosylated, using different calibration methods. For IFCC, HbA1c is defined as mmol glycated hexapeptide per mol (glycated and nonglycated hexapeptides): HbA1c/(HbAo + HbA1c), 4.

To convert an HbA1c between different standards, see my converter here, 5.

References:

  1. http://care.diabetesjournals.org/content/35/12/2674
  2. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/1/41
  3. http://www.who.int/diabetes/publications/report-hba1c_2011.pdf
  4. http://www.ifcchba1c.com/
  5. https://www.diabethics.com/hba1c-converter/

———————————————————————————————————————————————————————————

Hemoglobin är ett protein som står för syrgastransporten till celler i kroppen och ger blodet dess röda färg. Ca 97% av allt hemoglobin består av hemoglobin A (A=adult). Ungefär 3% av hemoglobinet består av flera mindre undergrupper där A1c är en av dessa (1, 2). Ju mer glukos (socker) i kroppen, desto mer fastnar på hemoglobinet. Ett HbA1c mäter hur mycket av hemoglobinet som är bundet till glukos, glykosolerat (eller glykerat, dvs socker binds till ett protein) hemoglobin A1c = HbA1c. Det varierar mellan individer hur mycket glukos som fastnar på hemoglobinet, antal blodkroppar samt livslängd. I genomsnitt lever de dock ca 120 dagar vilket är skälet till att ett HbA1c speglar kroppens genomsnittliga blodglukos under ca 6-8 veckor. HbA1c är ett viktigt diagnosverktyg, ett viktigt mått för uppföljning av all form av diabetes och även för valet av behandling. Ett HbA1c säger dock inte allt, exempelvis ger det en otillräcklig bild av frekvens av hypo- och hyperglykemier Enligt WHO (3) har en person utan diabetes ett HbA1c om 42 mmol/mol (6%), och enligt amerikanska diabetesförbundet under 39 mmol/mol (5.7%).

De vanligaste standarderna för mätning av HbA1c i världen är idag IFCC, NGSP/DCCT och JDS/JSCC. NGSP/DCCT, JDS/JSCC och den tidigare i Sverige använda, Mono-S, mäter i procent hur stor del av hemoglobinet som är glykerat, med olika kalibreringsmetoder. För IFCC definieras HbA1c som mmol glykerade hexapeptider per mol (glykerad och icke glykerad): HbA1c/(HbAo + HbA1c), 4.

En del får falskt förhöjda HbA1c beroende på exempelvis brist på folat eller vitamin B12, en del får falskt låga HbA1c pga exempelvis sickelcellssjukdom, hemolytisk anemi etc. Det finns även en relation mellan HbA1c och etnicitet, olika läkemedel (erytropoietin, järn etc), som också kan påverka HbA1c. Oavsett eventuell inverkan är den ringa. För att konvertera HbA1c mellan olika standarder, se min konverterare här 5.

Referenser:

  1. http://care.diabetesjournals.org/content/35/12/2674
  2. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/1/41
  3. http://www.who.int/diabetes/publications/report-hba1c_2011.pdf
  4. http://www.ifcchba1c.com/
  5. https://www.diabethics.com/hba1c-converter/