Month: October 2018

WDD 14 november 2018

3 November, 2018

Den 14 november infaller världsdiabetesdagen, World Diabetes Day. Dagen är instiftad av IDF, Internationella Diabetesförbundet, och WHO, World Health Organization, 1991. År 2006 blev den 14 november en officiell dag att uppmärksamma av WHO genom resolution 61/225 (1). Datumet är valt för att Frederick Banting föddes 14 november 1891. Banting med kollegor Charles Best, James Collip och John Macleod, upptäckte (isolerade) insulinet sommaren 1921. Det testades på en människa första gången 11 januari 1922, då 14-åriga Leonard Thompson som var dagar från att dö av typ 1 diabetes, fick en injektion (2). Resultatet var otillfredsställande men 23 januari gjordes ett nytt lyckat försök, och Leonard överlevde. Innan denna upptäckt var främst typ 1 diabetes en absolut dödsdom, men även många med en svårare och senare insulinberoende form av typ 2 diabetes avled med tiden. Upptäckten räknas än idag som en av de största inom medicin och har räddat livet på oräkneligt antal miljoner människor med diabetes. Osäkra uppgifter men idag tros ca 80 miljoner människor vara dagligen beroende av insulin för att överleva. Upptäckten belönades med 1923 års Nobelpris i medicin.

Kuriosa om den 14 november som få känner till är att Banting och Best detta datum 1921, på Bantings 30-årsdag, för första gången presenterade sina framsteg. Detta skedde inför “The Journal Club of the University of Toronto Department of Physiology”, den vetenskapliga societeten på Torontos universitet, 3.

Dagen syftar till att uppmärksamma diabetes vars prevalens ökat i många år och idag har enligt IDF 425 miljoner någon form av diabetes i världen, av totalt ca 7,5 miljarder människor. Det innebär att ca 5,6% av jordens befolkning har diabetes. Dagen syftar naturligtvis även att lyfta allvaret i sjukdomarna diabetes, som tvärtemot vad många tror är mycket allvarliga och ca 4 miljoner människor i världen mister livet varje år på grund av diabetes (4). Inte att förglömma så innebär den i många länder kraftiga ökningen av typ 2 diabetes ett gigantiskt hälsoekonomiskt problem, i synnerhet då diabetes ökar i länder med sämre ekonomi och ett sjukvårdssystem inte rustat för detta. Detta är en bild från IDF´s Diabetesatlas (5) där man kan ta ut siffror själv, och se ganska detaljerat väldigt mycket. Autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) är separerat endast för barn:

Tittar vi på Sverige så visade jag tidigare idag att diabetes är åttonde vanligaste dödsorsak i Sverige, kanske till och med tredje (6). Vi som kanske har bäst förutsättningar av alla världens länder i jämförelse har ändå inte en bra situation alls. Så från och med nu har jag en blå bakgrund på min sida och en blå ring runt min profilbild, som symboliserar liv, hälsa och enighet/sammanhållning. Färgen är blå för att symbolisera himlen, men främst kanske FN (7). Jag har skapat den på 5 sekunder genom den officiella appen, för android här 8, för iOS här 9.

För att hjälpa forskningen endast inom typ 1 diabetes, stöd Barndiabetesfonden:

SWISH 9000597
SMSa HOPP till 72929 för att skänka 50 kr
SMSa MOTA till 72929 för att skänka 100 kr
SMSa BOTA till 72929 för att skänka 200 kr
SMSa HJÄLTE till 72929 för att skänka 250 kr

För att hjälpa forskningen inom all form av diabetes, stöd Diabetesfonden:

SWISH 123 900 9010
SMSa DIABETES till 72980 för att skänka 50 kr

Referenser:

 1. http://www.who.int/life-course/news/events/2017-world-diabetes-day/en/
 2. https://www.facebook.com/diabethics/posts/1979079725442939?__tn__=K-R
 3. https://heritage.utoronto.ca/insulin
 4. http://www.diabethics.com/diabetes/#1
 5. http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html
 6. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/mortalitet-diabetes/
 7. https://www.idf.org/images/Blue-circle-usage-guidelines.pdf
 8. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idf.wdd
 9. https://itunes.apple.com/se/app/world-diabetes-day/id891700278?mt=8

Hans Jönsson
Diabethics
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.facebook.com/diabethicssverige/
https://www.instagram.com/diabethics

Medtronic 670G tillgänglig

19 November, 2018

 

ARTIKELN UPPDATERAD 19 NOVEMBER, SE LÄNGRE NER.

Medtronic 670G är kostnadseffektiv säger TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Medtronic 670G är en så kallad hybrid closed loop, en insulinpump som med en algoritm kopplas samman med en CGM, och själv styr basalen. Den ökar och minskar insulintillförseln efter behov, men bolus vid måltid måste man ge själv. Systemet är godkänt från 7 år, och kommer innebära mycket för människor med insulinbehandlad diabetes. Inom tre år kommer flera konkurrenter med motsvarande, jag skrev nyligen en omfattande artikel om alla aktörer 1.

 

Medtronic 670G CE-märktes i Europa i juni och har funnits i USA sedan våren 2017. Produkten uppges användas av över 100 000 personer i USA. I Sverige är tanken att den snart skall börja levereras, men den har genomgått ett så kallat ordnat införande. Som de flesta vet så sköter landstingen idag själva upphandlingen av insulinpumpar och CGM/FGM, men pga att det inte minst när sensorbaserad glukosmätning fått fäste blivit stora olikheter mellan landstingen gällande förskrivning, samt att produkterna kostar en del (om än en besparing på sikt), så finns en möjlighet till ett annat förfarande.

 

NT-rådet (nya terapier) är en expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner (2). NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landstingen om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Tanken är att detta ska ge mer jämlik vård, och detta sker genom ett ordnat införande (2). Denna procedur har använts länge för läkemedel men förvånansvärt inte för medicinteknik. Första pilottestet var Freestyle Libre, som förvisso redan var brett införd men godkändes även för typ 2 diabetes i februari i år. NT-rådet tar hjälp av TLV för en hälsoekonomisk bedömning, detta är i sig inget beslut utan en rekommendation. TLV ger nu Medtronic 670G tummen upp, och beslutet är nu NT-rådets.

 

Detta förfarande är inte alls avgörande för att en produkt ska komma ut på marknaden, om NT-rådet mot förmodan inte följer TLV´s rekommendation om 670G kommer den ändå upphandlas av landstingen själva. Däremot sätter detta ordnat införande en bättre grund, lägre pris och ger bättre förutsättningar för jämlik vård. När NT-rådets beslut kommer är oklart, troligen inom kort.

 

TLV har en omfattande hälsoekonomisk bedömning, där de bland annat säger:

 

”Kostnaden för att byta från MiniMed 640G till MiniMed 670G utgör sannolikt en marginell budgetpåverkan, medan kostnaden för införandet av en hybrid closed loop för en utvidgad patientgrupp har en potentiellt stor inverkan på budgeten i respektive region/landsting. TLV bedömer, trots de osäkerheter som finns gällande livskvalitet, att det är sannolikt att kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G står i relation till den potentiella nyttan.”

 

Ovan är bra, men också en fingervisning om det jag säger hela tiden. Denna teknik kommer göra massor men alla kommer inte få den. Vi måste tala om vad detta innebär för oss, inom 5 år har förhoppningsvis majoriteten av alla med autoimmun diabetes tekniken och en del av de med insulinbehandlad typ 2 diabetes. Men det kommer inte ske per automatik. Här är hela TLV´s dokument 5.

 

UPPDATERING 19 NOVEMBER: Som ni som följer mig på Facebook sett så har redan de första patienterna i Sverige fått 670G, som jag skrev i oktober ovan var inte proceduren med ordnat införande avgörande för detta. Nu har dock NT-rådet haft sitt möte, och deras rekommendation till landstingen är:

 

 

 

Som synes i dokumentet (6) och hänvisningen till Socialstyrelsens riktlinjer, så bedömer man alltså att Medtronic 670G kan ges till patienter som kommer ifråga gällande exempelvis 640G idag. SAP innebär en insulinpump ihopkopplad med en CGM utan styrning, det vill säga endast kommunikation och överföring av glukosvärden eller likt både Medtronic 640G och Tandem t:slim X2, att pumpen slår av insulintillförseln då blodsockret blir för lågt:

“Enligt Socialstyrelsen rekommendationer kan SAP användas till vuxna patienter med typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4). Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) och kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) har högre prioritet.”

Alla kommer inte få möjligheten, förhoppningsvis de som verkligen har behov och inte minst, att vi inte fortsatt ser ojämlik förskrivning mellan landstingen. Det sistnämnda är en utopi tyvärr (7). Likt alltid, för en dialog med ditt diabetesteam. Closed loop-system, inkluderat detta som är en hybrid, kommer innebära massor för personer med insulinbehandlad diabetes. Utvecklingen går inte att stoppa för landsting, politiker och andra, men då man allt för ofta ser kostnaden kortsiktigt kommer det dröja innan systemen får spridning. Vi måste tala om vilken nytta vi har av dem.

 

 

Referenser:

 1. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/closed-loop-update/
 2. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/ntradetnyaterapier.5.4771ab7716298ed82ba5e87.html
 3. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/arkiv/beslutomsamverkansniva.5.4771ab7716298ed82ba97add.html
 4. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/arkiv/beslutomsamverkansniva.5.4771ab7716298ed82ba97add.html
 5. https://www.tlv.se/download/18.7a6e902e1663e6b65582d204/1538744117366/halsoekonomiskt_underlag181001_minimed.pdf
 6. https://www.janusinfo.se/download/18.5d8bf2d616707c9d4dc1fcc8/1542281384840/MiniMed-670g-181115.pdf
 7. http://www.diabethics.com/science/status-sensorbaserad-glukosmatning/

 

 

Hans Jönsson
Diabethics
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.facebook.com/diabethicssverige/
https://www.instagram.com/diabethics

 

Donationsveckan

8 October, 2018

Donationsveckan, initierad av Socialstyrelsen, infaller 7-14 oktober. Antalet transplantationer ökar men bristen på organ är stor. Även med diabetes kan vi lämna samtycke till donation, bedömning görs vid respektive tillfälle beroende på flera saker.

Personer med både typ 1 och 2 diabetes är främst överrepresenterade gällande transplantation av njurar, där ca en tredjedel av transplantationerna utförs på människor med diabetes. Hur många av de 474 njurtransplantationer som gjordes 2017 som var på människor med diabetes vet vi inte. Förutsättningarna vid transplantation förbättras hela tiden.

Diabetesnefropati, njurskada vid diabetes, är en allvarlig komplikation som liksom närmast alla komplikationer korrelerar starkt med höga värden över tid. Lika sant som att jag hela tiden skriver att förutsättningarna för alla som idag debuterar i diabetes är goda på sikt – förutsatt att man får god vård, tekniska hjälpmedel och läkemedel – är även att många med diabetes insjuknat då förutsättningarna var sämre. Det är inte svartvitt och dessa människor finns runt omkring oss. Dessutom är det inte bara att “ställa ut skorna”, tekniken är inget botemedel.

Här statistik från 2017 från Livsviktigt, som tillhör Socialstyrelsen: 1.

 

Se bild nedan för kort sammanfattning:

 

 

För anmälan till Donationsregistret, klicka här 2.

Stöd även diabetesforskningen tack. Flera av de komplikationer vi med diabetes kan drabbas av har dåligt med alternativ för behandling, inte minst just diabetesnefropati. Även om förutsättningarna vid exempelvis njurtransplantation förbättrats måste vi finna än säkrare metoder, bland annat just på grund av bristen på donatorer. Här de fonder inom diabetes med 90-konton som finns i Sverige 3.

 

#öppnaögonen #stöddiabetesforskningentack

 

Referenser:

 1. http://www.livsviktigt.se/Press/Aktuellt/Sidor/Behovet-av-organ–och-v%C3%A4vnadsdonatorer-fortsatt-stort-i-Sverige.aspx
 2. https://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret/anmalan
 3. https://www.diabethics.com/forskning-teknik/forskningsfonder-diabetes/

 

 

Hans Jönsson
Diabethics
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.facebook.com/diabethicssverige/
https://www.instagram.com/diabethics