Glucose

Energy for the cells in the body comes from protein, carbs, alcohol and fibres. Primary source is glucose which comes mainly from carbs, but can also be converted from proteins and partly from fat as well (two articles easy to understand 1, 2, and the more complex Nordic Nutrition Recommendations, side 273 and onwards 3). An adult have a basal need of glucose of approximately 120 grams/day, particular the brain and the CNS (central nervous system) use glucose primarily.

To understand the tight regulation of glucose in the human body, first we should know that an adult man have approximately 75 ml blood/kg bodyweight, a woman 65 ml/kg and a child about 80 ml/kg (4). The glucose molecular weight is 180,56 g/mol, or 0,18 g/mmol (5). The non-diabetes human body aims for keeping a level of 5 mmol/L, 90 mg/dl, constantly. Why precise that level we don´t exactly know. If having a glucose of 5 mmol/l, 90 mg/dl, we can calculate: 0,18 g x 5 mmol = 0,90 gram glucose/L blood. So, a man who weighs 75 kg have approximately 5,6 litres blood (75 ml/kg bodyweight * 75 kg). 0,9 gram glucose/L blood * 5,6 litres blood gives 5 gram glucose. In the entire bloodstream.

It´s a myth that all people without diabetes have a glucose trend as a flat line, in fact studies with sensor-based technology have last year’s given us the insight that there may be fluctuations in non-diabetics as well (6). The differences are that those fluctuations are relative small, within euglycemia, and if moving out of this time spent there is short, median 26 minutes above 7,8 mmol/L (140 mg/dl). Reference values for glucose, see here (7). To convert the glucose values, see here (8).

References:

 1. http://www.diabetesforecast.org/2011/mar/how-the-body-uses-carbohydrates-proteins-and-fats.html
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22436/
 3. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
 4. https://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume
 5. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/D-glucose#section=Top
 6. https://doi.org/10.1007/s00125-010-1741-9
 7. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43588/1/9241594934_eng.pdf
 8. http://www.diabethics.com/hba1c-converter/

————————————————————————————————————————————————————————————-

Energi för kroppens celler kommer från protein, kolhydrater, fett, alkohol och fibrer. Glukos anses vara primär energikälla och kommer främst från kolhydrater, men det kan omvandlas från protein och i mindre omfattning även från fett (två lättförståeliga artiklar 1, 2, samt en mer komplex i de Nordiska Näringsrekommendationerna, sida 273 och framåt 3). En vuxen har ett ungefärligt energibehov om 120 gram/dag, framförallt hjärnan och CNS (centrala nervsystemet) nyttjar främst glukos. En vuxen har ungefär 70 ml blod/kg kroppsvikt (3).

För att förstå den relativt nitiska regleringen av glukos i människokroppen, bör vi först känna till att en vuxen man har ungefär 75 ml blod/kg kroppsvikt, en kvinna ca 65 ml/kg och ett barn ca 80 ml/kg (4). Glukosmolekylens vikt är 180,56 g/mol, eller 0,18 g/mmol (5). Hos en person utan diabetes eftersträvar kroppen att försöka ha ett glukos om 5 mmol/L, 90 mg/dl, konstant. Varför exakt den nivån vet vi inte. Har man ett glukos om 5 mmol/L, 90 mg/dl, kan vi beräkna: 0,18 g x 5 mmol/L = 0,90 gram glukos/L blod. Så, en man som väger 75 kg har ungefär 5,6 liter blod (75 ml/kg * 75 kg) i hela kroppen. 0,9 gram glukos/L blod * 5,6 liter blod ger ca 5 gram glukos. I hela blodomloppet.

Det är en myt att alla personer utan diabetes har en glukostrend som ett rakt streck, i själva verket har studier med sensorbaserad glukosmätning senaste åren gett oss insikten att även personer utan diabetes kan ha fluktuationer även de (6). Skillnaderna är att dessa fluktuationer är relativt små, inom euglykemi, och om förändringar utanför detta område kort duration, mediantid 26 minuter över 7,8 mmol/L (140 mg/dl). Referensvärde för glukos, se här (7). För att konvertera värden, se här (8).

Referenser:

 1. http://www.diabetesforecast.org/2011/mar/how-the-body-uses-carbohydrates-proteins-and-fats.html
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22436/
 3. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
 4. https://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume
 5. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/D-glucose#section=Top
 6. https://doi.org/10.1007/s00125-010-1741-9
 7. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43588/1/9241594934_eng.pdf
 8. http://www.diabethics.com/hba1c-converter/